Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 09.03.2021, 13:55

Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Академічна доброчесність

Прийнято на засіданні педагогічної ради від 19 листопада 2018 року № 2

Положення про академічну доброчесність

в Токарівській

ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Положення про академічну доброчесність в Токарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VІІІ (ст.48), Статуту Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Концепції розвитку Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом норм, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри і результатів навчання та творчих досягнень.

3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- надання достовірної інформації про методи і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

- контроль за здобуттям академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових і творчих результатів, отриманих іншими особами як результат власного дослідження (творчості) або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідома неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи освітнього процесу. Формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат,фабрикація, списування тощо;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи в пропозиціях щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або не матеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивність оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- відмова в присвоєнні або позбавленні присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

6. За порушення академічної доброчесності здобувачів освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

7. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та спеціальних законів. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчинності, подавати до нього зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовлятися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутнім під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляцію або до суду.

8. За дії (бездіяльність), що Законом «Про освіту» визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та впорядку, визначених законом.

Прийнято на засіданні педагогічної ради від 19 листопада 2018 року № 2

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти вТокарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Токарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (п.3 ст.41. Система забезпечення якості освіти), Статуту Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Концепції розвитку Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

2. Система якості освіти Токарівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів базується на таких принципах:

- усвідомлення усіма педпрацівниками школи відповідальності за якість освіти, що надається;

- визнання необхідності розроблення стратегії та процедур забезпечення якості для освітніх програм, що реалізуються;

- прийняття наукових обґрунтованих рішень на основі аналізу повної і об’єктивної інформації;

- відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;

- постійне навчання педперсоналу;

- максимальне урахування вимог до якості освіти усіх зацікавлених сторін.

3. Школа працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами,  до яких відносяться:

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- постачальники здобувачів освіти (дитячі садки, батьки);

- педагогічний персонал школи;

- здобувачі освіти та їх батьки;

- органи місцевого самоврядування у сфері освіти тощо.

4. Система якості освіти школи забезпечується на трьох рівнях:

- рівень оперативного управління діяльністю, (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес (навчально – методичне навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя;

- процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності;

- рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлений на підтвердження впевненості внутрішніх споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані);

- рівень стратегічного управління ,(постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради, науково – методичної ради.

5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

5.1. Внутрішня система забезпечення якості в Токаівській ЗОШ І-ІІІ ступеня є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

5.2. В Токарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти здійснюється впродовж семестру з метою оцінювання складових учнівської компетентності під час усіх видів занять та самостійної роботи учнів з вивчення навчальних предметів.

5.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в класних журналах і доступні для перегляду та налізу дирекції, класними керівниками, здобувачами освіти та їх батьками.

5.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі директорських контрольних робіт, ДПА,ЗНО.

5.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності школи містить такі процедури: встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, педагогів школи); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності школи усім зацікавленим сторонам на веб-сайті закладу школи; постійне удосконалення інформаційної системи школи для створення ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів школи та здобувачів освіти.

6. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

6.1. Відповідно до місії школи основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності школи шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

6.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технології навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу школи;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища школи;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

6.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі навчальних планів, програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності навчальним потребам здобувачів освіти.

6.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні ступенів відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам та сучасній освітній парадигмі вітчизняної освіти, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю навчальних досягнень учнів.

6.5. Моніторинг ресурсного потенціалу школи полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи школи.

6.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в школі полягає у визначенні ефективності управління в навчальному процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

6.7. Спостереження за станом соціально – психологічного середовища школи полягає в діагностуванні морально – психологічного клімату в колективі.

6.8. Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у стратегічному плануванні.

7. Організація внутрішньої системи якості освіти вТокарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі здійснюється на таких рівнях: І рівень – здобувачі середньої освіти; ІІ рівень – методоб’єднання (педагогів); ІІІ рівень – дирекція школи.

7.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічним опитуванням здобувачів освіти щодо: якості проведення навчальних занять (уроків, практичних та лабораторних робіт), другий рівень – забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання .

7.3. Третій рівень реалізується директором, завучами:

- визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти;

- управління якістю (методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та встановлених нормативів);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи школи;

- забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками школи.

Презентація "Академічна доброчесність"

Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний хостинг uCoz